Pravidla & Podmínky

Princess Jewellery s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky

1. ROZSAH PŮSOBNOSTI OBECNĚ
1. PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online obchod je zaměřen výhradně na spotřebitele. Následující všeobecné podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy mezi námi, Princess Jewellery s.r.o., a vámi jako spotřebitelem uzavřené pomocí PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online obchod.

2. Ve všech případech je rozhodující verze všeobecných podmínek, která je k dispozici na webových stránkách, a tedy platné všeobecné podmínky, v době uzavření smlouvy. Odchylné, rozporuplné nebo doplňkové dohody nejsou součástí smlouvy, pokud jsme s nimi předem písemně výslovně nesouhlasili.

2. ZÁVĚR ZAKÁZKY
1. Po dokončení procesu objednávky aktivací tlačítka „Koupit nyní“ závazně deklarujete svoji nabídku na koupi vámi vybraného zboží (objednávka); obratem potvrdíme přijetí objednávky e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení o přijetí objednávky není závazným přijetím objednávky; může však být spojeno s výslovným prohlášením o přijetí.

2. Jsme oprávněni přijmout nabídku smlouvy obsaženou v objednávce do tří pracovních dnů od přijetí. Objednávku přijmeme prostřednictvím e-mailového potvrzení nebo odesláním objednaného zboží. Kupní smlouva se uzavírá pouze tímto přijetím. Jsme oprávněni objednávku odmítnout; například po kontrole dostupnosti produktu na skladě. V takovém případě vás budeme o odmítnutí informovat písemně nebo e-mailem.

3. Vyhrazujeme si právo odesílat zboží pouze v objemech obvyklých pro domácnosti.

4. Po uzavření záznamu a před závazným odesláním objednávky aktivací tlačítka „Koupit nyní“ se vám zobrazí všechny podrobnosti objednávky; zde máte příležitost opravit chyby při zadávání.

5. Textaci smlouvy ukládáme my a zasíláme Vám e-mailem spolu s těmito Všeobecnými podmínkami po obdržení objednávky.

6. Hmotnost šperku je přibližná a někdy se může lišit.

3. CENY, NÁKLADY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena uvedená na PRINCESS JEWELLERY S.R.O. online obchod v době zadání objednávky je závazný. Cena je uvedena vždy včetně DPH.

2. Cena nabízená v rámci speciálních nabídek je omezena výhradně na speciální kampaň. Speciální kampaně jsou vždy označeny jako takové.

3. Na dodávky se vztahují poplatky za dopravu. Tyto poplatky se vám zobrazí před dokončením procesu objednávky.

4. Platba zboží je zásadně možná prostřednictvím kreditní karty (zabezpečené 128bitovým šifrováním SSL) nebo PayPal; kupující v České republice (nebo v jiných evropských zemích na vyžádání) mohou v závislosti na typu a hodnotě objednávky platit také na bankovní účet. Během procesu objednávání se zobrazují typy plateb, které máte konkrétně k dispozici.

5. Při platbě kreditní kartou je z karty okamžitě stržena částka.

6. Právo zákazníka na započtení protinároků existuje pouze v případě, že tyto protinároky nejsou zpochybněny nebo bylo prokázáno, že jsou právně závazné. Retenční právo můžete uplatnit, pouze pokud je váš protinárok založen na stejném smluvním vztahu.


4. DODÁVKA, DOBA DODÁNÍ A POPLATKY ZA DOPRAVU
1. Zasíláme do celého světa. Fakturační a dodací adresa musí být ve stejné zemi, abychom mohli vaši objednávku zpracovat.

2. V případě přijetí vaší objednávky (dodací lhůty) v průběhu objednávkového procesu budete informováni o závazné lhůtě, do které zboží odešleme. Dodací lhůta začíná běžet v pracovní den po obdržení objednávky.

3. Dodáváme pouze do vyprodání zásob.

4. Pokud z důvodů, za které nesete odpovědnost, nelze zboží doručit, budou v případě opětovného doručení účtovány další náklady na dopravu. V těchto případech náklady na dopravu a vrácení zboží ponesete vy. V případě zrušení má přednost bod 7.

5. REZERVACE VLASTNÍCH PRÁV
1. Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny.

2. Se zbožím musíte zacházet opatrně, dokud nedojde k převodu vlastnictví.

3. Před převodem vlastnictví nesmíte zboží zastavit ani postoupit jako záruku třetím stranám. V případě zástav, zabavení nebo jiných dispozic třetích stran nás musíte okamžitě písemně informovat.

4. Vyhrazujeme si právo požadovat vrácení bonusových produktů nebo je fakturovat v případě, že již nebudou splněny předpoklady pro poskytnutí bonusového produktu. Předpokladem pro udělení bonusového produktu je splnění kupní smlouvy z hlediska minimální výše nákupu. Jinými slovy, pokud vrátíte celé zboží nebo jeho část - například uplatněním práva na odstoupení od smlouvy - a nedosáhnete tedy minimální výše nákupu, již nemáte nárok na bonusový produkt. V takových případech nám prosím vraťte bonusový produkt spolu s vaší objednávkou zpět. Pokud si chcete koupit bonusový produkt, kontaktujte prosím přímo naše oddělení zákaznických služeb.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY
Platí platná zákonná ustanovení týkající se odpovědnosti za závady.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
1. Princess Jewellery s.r.o. nese odpovědnost bez omezení v případě úmyslu a hrubé nedbalosti.

2. V případě běžné nedbalosti společnost Princess Jewellery s.r.o. je odpovědný - s výjimkou případů poškození života, těla nebo zdraví - pouze v případě porušení základních smluvních povinností (hlavních povinností). Odpovědnost je omezena na smluvně typické a předvídatelné škody.

3. Jakákoli odpovědnost za nepřímé a nepředvídatelné škody, za zastavení výroby a zotavení za ztrátu použití, ušlý zisk, ztrátu úspor a ekonomickou ztrátu způsobenou nárokem třetí strany je vyloučena v případě běžné nedbalosti - s výjimkou případu zranění na životě, těle nebo zdraví.

4. Jakákoli odpovědnost přesahující odpovědnost za škody uvedené v této smlouvě je vyloučena - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. Výše uvedená omezení odpovědnosti nebo výluky se však nevztahují na povinnou zákonnou odpovědnost závislou na poruše (například v souladu s právními předpisy o odpovědnosti za výrobek) nebo na odpovědnost vyplývající ze záruk vlastností bez ohledu na vadu.

5. Pokud je odpovědnost vyloučena nebo omezena v souladu s body 2 a 3, vztahuje se to rovněž na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců orgánů a zástupců společnosti Princess Jewellery s.r.o.

8. POKYNY PRO ZRUŠENÍ
Máte následující právo na zrušení:
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Jste oprávněni tuto smlouvu zrušit do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro zrušení je 14 dní od okamžiku, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás (Princess Jewellery sro, Václavské náměstí 28, 110 00 Praha, Česká republika; e-mail: info@princessjewellery.eu) informovat o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jednoznačným prohlášením (například dopis poštou, faxem nebo e-mailem).
Abychom dodrželi lhůtu pro zrušení, stačí nám zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.
Výprodejové položky, speciální objednávky a vlastní šperky jsou konečným prodejem a nelze je zrušit.
Zboží zhotovené podle specifikací zákazníka nebo zboží, které bylo jasně přizpůsobeno osobním požadavkům zákazníka (tj. gravírované předměty), je nevratné. Všechny ryté šperky jsou speciálně pro finální prodej a byly vyryty podle specifikací zákazníka. Princess Jewellery s.r.o. není odpovědná za chyby, které jsou výsledkem pokynů nebo specifikací zákazníka.

ÚČINKY ZRUŠENÍ
Pokud tuto smlouvu zrušíte:
Na všechny vrácené položky s hodnotou do 10.000,- Kč se vztahuje poplatek za opětovné naskladnění ve výši 190,- Kč.
Na všechny vrácené položky v hodnotě od 10.000,- Kč se vztahuje poplatek za opětovné naskladnění ve výši 290,- Kč.
Můžeme odmítnout vrácení, dokud nedostaneme zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, v závislosti na tom, která událost nastala dříve.
Zboží musíte bez zbytečného odkladu a nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy, odeslat zpět nebo nám jej předat. Lhůta je dodržena, pokud zboží vrátíte před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží hradíte vy. Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty výsledkem zbytečné manipulace se zbožím způsobené kontrolou složení, vlastností a funkce zboží.

- KONEC POKYNŮ PRO ZRUŠENÍ -

9. ROZHODNÉ PRÁVO
Aplikuje se právo České republiky, s výjimkou nákupního práva OSN, které se výslovně neuplatní. Tato volba práva se použije pouze tehdy, pokud poskytovaná ochrana není zrušena kogentními ustanoveními práva země, ve které má spotřebitel obvyklé bydliště.

10. PÍSEMNÁ FORMA
Změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují platnost písemné formy. To platí také pro změny klauzule písemného formuláře.

11. Klauzule o záchraně
Pokud by jednotlivé klauzule a nebo ustanovení této smlouvy byly nebo by se staly neplatnými nebo neproveditelnými, nebude to mít vliv na platnost zbývajících klauzulí a nebo ustanovení v této smlouvě. Zcela nebo částečně neplatné nebo neproveditelné doložky a nebo ujednání budou poté v souladu s konsensuální vůlí obou stran nahrazeny doložkami a nebo ujednáními, která právně co nejvíce odpovídají původnímu komerčnímu záměru neplatné nebo neproveditelné doložky a nebo ustanovení.